Om vikten av att tänka och göra rätt vid fastighetsaffärer

Köpare förlorade 700 000 kr när han inte kunde genomföra köpet

2013 träffade Stina (säljare) och Peter (köpare) ett avtal om att Peter skulle köpa Stinas fastighet för 1 500 000 kr. Avtalet var villkorat av att köparen kunde  ta ett lån i ett specifikt finansieringsbolag. Om köparen inte skulle få något lån skulle han kunna häva köpet senast ett visst datum.

Trots att parterna hade ett bestämt datum för köparens rätt till hävning fick köparen inte fram någon värdering på fastigheten, som finansieringsbolaget begärt, förrän ca två veckor efter hävningsdatum. Det visade sig att  värderingen var så låg att finansieringsföretaget inte beviljade något lån.

Köparen meddelade mäklaren att han inte hade fått något lån. Mäklaren hade försökt nå säljaren med detta meddelande, men utan resultat. Ca tre veckor efter hävningsdatum skickade köparen, via mejl eller sms, med hjälp av mäklaren en hävningsförklaring. Ett meddelande som säljaren sa att hon aldrig tagit emot.

Parterna hade därefter ingen kontakt med varandra förrän säljaren sex månader senare hävde köpet gentemot köparen på grund av bristande betalning av köpeskillingen. Tillträde och slutlikvid skulle ha erlagts sex månader tidigare.

Domstolens beslut

Hovrätten som fastställde Tingsrättens dom fann att det inte fanns någon överenskommelse mellan parterna om en förlängd tid för hävning. Dessutom fann domstolen inte att den hävningsförklaring som köparen skickat kommit fram till säljaren.

Eftersom domstolen kom fram till att det inte finns någon särskild tidsfrist för en säljare att häva ett köp på grund av bristande betalning hade säljaren rätt att häva köpet så lång tid som sex månader efter det att tillträde skulle ha skett. Säljaren hade därför rätt till skadestånd och då till mellanskillnaden mellan den överenskomna köpeskillingen 1 500 000 kr och den köpeskilling som fastigheten sedermera såldes till annan köpare för, cirka 800 000 kr. Köparen förlorade därmed inte bara fastigheten, utan fick därför även betala ca 700 000 kr till säljaren som skadestånd.

Det blev en dyrköpt erfarenhet för köparen på grund av att han inte lyckades följa formalia och tider som avtalats. Fallet pekar på vikten av att vid alla former av hävning nogsamt se till att meddelandet kommer motparten tillhanda i rätt tid och i rätt form.

 

Carl-Gustav Lönnborg
Advokat, Advokatfirman Nova