ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN NOVA

Dessa villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Nova AB (”Nova”) tillhandahåller sina klienter. När ni anlitar Nova anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor. Nova är skyldigt att följa Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed liksom motsvarande regler inom andra behöriga advokatsamfund inklusive Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE) vid utförandet av sina tjänster.

1 Novas tjänster

1.1 Hos Nova knyts varje uppdrag till en av våra advokater som blir er primära kontaktperson och som har huvudansvaret för våra tjänster gentemot er. Den uppdragsansvarige advokaten har full handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

1.2 Novas tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för Nova samt de instruktioner ni ger Nova. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades.

 

2 Identifiering och personuppgifter

2.1 Enligt lag måste Nova bl.a. kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall medel och andra tillgångars ursprung. Nova kan därför komma att be om identitetshandlingar avseende er och de personer som företräder er och, om ni är en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över er (så kallade verkliga huvudmän) liksom om dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Nova är även skyldig att verifiera den information som lämnas till Nova och för detta ändamål kan Nova komma att inhämta information från externa källor, såsom exempelvis databaser. All information och dokumentation som Nova inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Nova att behålla.

2.2 När ni anlitar Nova anses ni ha samtyckt till att Nova behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2. Nova behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som Nova behandlar, vill ni rätta vissa personuppgifter eller har ni andra frågor om Novas personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta den advokat som ansvarat för det uppdrag som ni har lämnat till oss.

2.3 Nova är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorism-finansiering till polisen. Nova är också förhindrad enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till polisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är Nova skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

2.4 Nova kan inte hållas ansvarigt för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att Nova iakttagit de skyldigheter som åligger Nova enligt punkterna 2.1 och 2.3.

 

3 Befogenheter

3.1 När ni anlitar Nova ger ni Nova därigenom rätt att, såvida ni inte meddelar Nova annat, vidta de åtgärder som Nova anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Exempelvis ska Nova ha rätt att för er räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra er skäliga kostnader. Om Nova anlitar andra rådgivare och fackmän kan Nova begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

 

4 Immateriella rättigheter

4.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Nova genererar i ett uppdrag tillhör Nova men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Nova ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

5 Sekretess och utlämnande av information

5.1 Nova skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till Nova. I vissa fall åligger det dock Nova enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att Nova lämnar ut sådan information i vissa situationer.

5.2 I de fall Nova utför ett uppdrag för fler än en klient, har Nova rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till Nova till de andra klienterna. I vissa fall har Nova dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.

5.3 Om Nova i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Nova rätt att lämna ut sådant material och annan information som Nova anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som Nova erhållit till följd av de kontroller som Nova utfört enligt punkt 2.1.

5.4 Om Nova inte debiterar mervärdesskatt på sina tjänster till er är Nova enligt lag skyldig att i vissa fall lämna information till behörig myndighet om ert momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När ni anlitar Nova anses ni ha samtyckt till att Nova lämnar denna information till behörig myndighet.

5.5 När ett ärende blivit allmänt känt har Nova rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

 

6 Arvoden och kostnader

6.1 Novas arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Nova, tidspress och uppnått resultat.

6.2 Utöver arvoden debiterar Nova ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, catering, kopiering, fax och telefon.

6.3 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall Nova är skyldig att debitera sådan.

 

7 Fakturering och betalning

7.1 I regel fakturerar Nova er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster Nova utfört. I de fall Nova fakturerat er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

7.2 I vissa fall kommer Nova att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att avräknas mot framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

7.3 Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 10 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

7.4 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Nova utfört och för de kostnader Nova haft i samband med att Nova företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

7.5 Om Novas arvode och kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

7.6 Om ni ber Nova att adressera en faktura till någon annan, kan Nova komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om Nova så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Nova och fakturamottagaren uppkommer inte. Nova äger rätt att till faktura foga specifikation på utfört arbete.

 

8 Ansvar och ansvarsbegränsningar

8.1 Novas ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Novas sida är per uppdrag begränsat till 27 miljoner svenska kronor utöver den grund­försäkring som Advokatsamfundet obligatoriskt tillämpar.

8.2 Nova ska under inga förhållanden vara ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust.

8.3 Novas ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

8.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Nova oavsett om Nova anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt. Nova ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Nova rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Nova eller till er.

8.5 Om ni har accepterat en ansvars-friskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska Novas ansvar reduceras med det belopp som Nova hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till Nova eller inte.

8.6 Nova ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att ni använt Novas arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 8.9, ansvarar Nova inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av Novas arbetsresultat eller råd.

8.7 Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar Nova inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster Nova tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

8.8 Nova ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Novas kontroll som Nova skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Nova inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

8.9 Om Nova på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på Novas arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att Novas ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Novas nackdel. Nova kan hållas ansvarigt i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Nova kan hållas ansvarigt gentemot er. Belopp som Nova kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera Novas ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan Nova och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Nova på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

8.10 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er gäller för Nova, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Nova och jurister och andra personer som arbetar för eller anlitas eller har anlitats av Nova.

 

9 Förfarande vid klagomål och krav

9.1 Om ni av något skäl är missnöjda med Novas tjänster och vill framställa klagomål, ber Nova er att meddela uppdragsansvarig delägare detta så snart som möjligt. Alternativt kan ni också kontakta Novas Managing Partner.

9.2 Krav som har samband med rådgivning som Nova har lämnat ska framställas till Novas Managing Partner så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav får inte framställas senare än 180 dagar efter (i) dagen för Novas sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

9.3 Om en klient, som är konsument, inte är nöjd med en tjänst som Nova har tillhandahållit, har klienten möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Innan så sker ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en samförståndslösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information om Konsumenttvistnämnden och vilka ärenden som prövas av nämnden finns på nämndens hemsida; www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Konsumenttvistnämnden har följande kontakt-uppgifter. Adress; Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Telefon; 08-459 03 00. E-post; konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se.

9.4 Om Nova eller Novas försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till Nova eller Novas försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

 

10 Ansvarsförsäkring

10.1 Nova upprätthåller ansvarsförsäkringar i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

 

11 Uppdragets upphörande

11.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Nova genom att skriftligen begära att Nova frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Nova utfört och för de kostnader Nova haft före det att uppdraget upphörde.

11.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Nova har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende er och Nova emellan inte längre föreligger. Om Nova frånträder uppdraget, måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Nova utfört och för de kostnader Nova haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

 

12 Arkivering

12.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer Nova att arkivera (hos Nova eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt Novas uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

12.2 Eftersom Nova är skyldig att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan Nova inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber Nova att tömma en elektronisk akt i Novas dokumenthanteringssystem kommer Nova att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och god advokatsed tillåter detta (men Nova kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på någon elektronisk lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

12.3 Om Nova inte särskilt avtalar annat, kommer Nova att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Nova kan emellertid komma att behålla en kopia av originalhandlingarna.

 

13 Ändringar, företräde och språkversioner

13.1 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts er i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa Allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

13.2 Dessa Allmänna villkor har upprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

 

14 Tillämplig lag och tvistelösning

14.1 Dessa Allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Novas uppdrag och Novas tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

14.2 Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), Novas uppdrag eller Novas tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska, om ni och Nova inte enas om att istället använda engelska.

14.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 14.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.

14.4 Oavsett vad som sägs i punkt 14.2, har Nova rätt att väcka talan angående klar och förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.