INIRES – Sveriges nya skiljedomsinstitut med särskilt intresse för byggsektorn

I Sverige har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut länge varit det enda skiljedomsinstitutet i landet. Den 15 september i år lanserades dock ett nytt svenskt skiljedomsinstitut – INIRES. En av grundarna, Linn Bergman, var hos Nova i oktober för att redogöra för denna nyhet.

Vad är ett skiljeförfarande?

För den som inte har kännedom om skiljeförfaranden, kan en kortfattad beskrivning vara att det är som ett privat domstolsförfarande, där parterna själva har möjlighet att välja vem som ska vara domare. Skiljeförfaranden är i regel snabbare än domstolsförfaranden, och det finns endast en instans som prövar målet – överklagande är inte möjligt. En annan fördel är att förfarandet inte blir offentligt, såsom ett domstolsförfarande blir.

Fokus för INIRES

Byggsektorn har visat ett stort missnöje mot skiljeförfaranden i allmänhet, och från att skiljeförfarande tidigare varit standard, har en förskjutning till allmän domstol skett. Detta är något INIRES uppmärksammat och aktörer inom byggsektorn kommer även att särskilt remitteras för att försöka tillgodose branschens behov.

Vid genomgången med Linn Bergman framfördes att de saker INIRES främst har fokuserat på är rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet. Idag finns ett problem i andra system med att de skiljemän som väljs är så uppbokade, att förfarandet blir utdraget. Detta avser INIRES att lösa genom att parterna redan innan skiljemännen utses sätter upp en tidsplan, vilket sedan blir en förutsättning som potentiella skiljemän måste acceptera för att acceptera uppdraget. Kvaliteten ska ökas genom att skiljemännen får timarvode, och inte ett fast arvode, för att incitamentet inte ska vara att ju mindre man arbetar, desto mer får man betalt per timme. Administrationen ska dock inte ligga hos skiljenämnden utan hos institutet, för att minska kostnaderna för parterna. Kvaliteten är också tänkt att ökas genom att hovrättsassessorer ska granska skiljedomarna innan de meddelas. Tanken är att granskning inte ska göras i sak, utan ta sikte på att identifiera oklarheter i motiveringen där förtydliganden behövs för att följa resonemanget. Ett visst problem kan dock tänkas uppstå i denna del, när det kommer till gränsdragningar mellan att påpeka oklarheter jämte felaktigheter. Hovrättsassessorerna är inte utnämnda skiljemän och bör därmed inte vara med i dömandet. Hur detta kommer att utvecklas återstår att se.

Digitalt ärendehanteringssystem – ELINOR

Det som kanske är mest utmärkande för INIRES är dock det digitala ärende­hanterings­systemet ELINOR. ELINOR ska utgöra en gemensam arbetsyta där ombud, parter och skiljemän samlar dokument, tidsplan och bevisning för att minska administrationen i skiljeförfarandet. Systemet håller självt reda på var i tidsplanen ärendet befinner sig och vilka åtgärder som ska vidtas härnäst. Påkallande och delgivning ska kunna ske direkt i systemet för att återigen minska administration och öka effektiviteten. ELINOR ska även kunna användas i andra skiljeförfaranden än INIRES-förfaranden.

Beta-testning utförd av bland andra Nova

Novas biträdande jurister Elin Nilsson och Mikaela Lamrin har varit delaktiga i beta-testningen av ELINOR för att ge feedback på hur systemet fungerar. Under en veckas tid har de fått olika uppgifter att utföra i systemet och därefter lämna synpunkter på hur det har fungerat och ge förslag på förbättringsmöjligheter. Den gemensamma uppfattningen är att idén med ett digitalt ärendehanteringssystem där allt är samlat är väldigt bra och ligger i tiden. Båda har i beta-testningen identifierat behov av justeringar som påtalats för INIRES, och det ska bli spännande att följa hur ELINOR utvecklas härifrån.

 

Elin Nilsson
Biträdande jurist, Advokatfirman Nova