Nya medlingsregler antagna av Svensk Franchise

Svensk Franchise har nyligen antagit Medlingsregler. Reglerna har utarbetats av advokat Dan Engström på Advokatfirman Nova och är tillgängliga för Svensk Franchises medlemmar.

Generellt syftar medling till att lösa tvister på ett mer effektivt sätt. I franchiserelationer, som ska vara långvariga, är det relationsbevarande att lösa uppkommande tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande eller genom skiljeförfarande. Traditionell tvistlösning riskerar att lösa tvisten (i teknisk mening) och samtidigt allvarligt skada eller helt förstöra partsrelationen. En part vinner, en part förlorar.

Medlemmar i Svensk Franchise kommer nu att uppmanas att implementera Medlingsreglerna i sina franchiseavtal genom ett enkelt tilläggsavtal. Detta är dock inte nödvändigt. Även de medlemmar som inte har en uttrycklig hänvisning i sina avtal kan, sedan tvist har uppkommit, vända sig till Svensk Franchise och begära att parternas tvist skall bli föremål för medling enligt Medlingsregler.

Måste man delta i medling?

Deltagande i medlingen är frivilligt i alla led. Medling bygger på samtycke från alla berörda parter när medlingen inleds, men är också en generell förutsättning för fortsatt medling. Vem som helst av parterna kan när som helst avbryta inledd medling utan att särskilt ange några skäl för detta.

Svensk Franchise skall föra en lista över kompetenta medlare med särskilt insikt i franchisebranschen.

Vad kostar det att delta i medling?

Den medlem som till Svensk Franchise inger en begäran om medling, ska betala en administrativ avgift till Svensk Franchise. Denna avgift är lågt satt för att locka till medling. Jämfört med andra tillgängliga medlingsinstitut på marknaden ska avgiften vara väsentligen lägre.

I tillägg till den administrativa avgiften ska parterna utge ett arvode till medlaren. Detta är ett fast arvode som motsvarar cirka en dags arbete. Som huvudregel och om parterna inte enas om annat skall samtliga kostnader bäras av parterna i lika delar. Om resultatet av medlingen är att den ena av parterna fått väsentligen mer gehör för sin syn i de tvistiga frågorna, kan detta, i partnernas val, också komma att avspegla sig i kostnadernas fördelning.

Medlingen syftar till att bilägga parternas tvist genom en förlikning och ett förlikningsavtal. På parternas begäran kan parternas avtal, med hjälp av medlaren, göras verkställbart. Ansökan om verkställbarhetsförklaring sker då, enligt reglerna i lag (2011:860), till tingsrätt där någon av parterna har sitt hemvist.

 

Dan Engström
Advokat, Advokatfirman Nova