EU-rätt

euratt

Europarätten omfattar den europeiska unionsrätten (EU-rätten) och Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). EU-rätten och Europakonventionen inkorporerades i svensk lag år 1995 i samband med Sveriges inträde i EU.

En av principerna i EU-rätten är att den har företräde framför nationell rätt. Därför ska de svenska domstolarna döma i linje med EU-rätten, och avgöranden och domar från EU-domstolen blir vägledande för svenska domstolars praxis. Kompetens på det europarättsliga området blir allt viktigare i takt med ett alltmer utvecklat samordnande av rättssystemen EU:s medlemsstater emellan.

På Nova har vi god erfarenhet av att driva processer där EU-rätten inverkar. Våra jurister biträder i alla slags frågor inom EU- och konkurrensrätten; utöver rent konkurrensrättsliga frågor vid granskning av avtal kan det avse alltifrån compliance-frågor till att assistera klienten vid gryningsräder.

Kontaktpersoner:

Ulf_stigare_rgb