Fastighetsrätt

shutterstock_151122341

En fastighet utgör en betydande ekonomisk tillgång för ägaren.

Novas jurister har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, såsom försäljning, köp, belåning, exploatering, fastighetsbildningar, servitut, bygg- och planfrågor, uthyrning och förvaltning av fastigheter. Vi biträder vid tillståndsansökningar och andra myndighetskontakter. Vi agerar även som ombud i alla typer av fastighetstvister.