Offentlig upphandling

shutterstock_170955158

Målet är att rätt leverantör ska vinna affären. Men anbudsprövningar och utvärderingar blir inte alltid rätt. Förfrågningsunderlag kan behöva tolkas, utvärderingsmodeller analyseras och kommande kontraktsåtaganden specificeras. Här kommer Novas specialistkompetens inom entreprenadjuridik, IT-rätt och kommersiell avtalsrätt väl till pass.

Våra specialister inom offentlig upphandling har lång erfarenhet av rådgivning inom det komplexa rättsområdet. Vi biträder anbudsgivare, entreprenörer och leverantörer med anbudsstöd och rådgivning under upphandlingsfasens alla delar, med specialisering på upphandlingsrätten sedd ur leverantörsperspektivet.

Juristerna i vår upphandlingsgrupp är även flitigt anlitade som ombud för byråns klienter i överprövningsprocesser inför förvaltningsdomstol, samt i skadeståndsprocesser i allmän domstol.

Kontaktpersoner:

madeleine-sifvert