Verksamhetsområden

Nova erbjuder rådgivning inom affärsjuridikens alla områden. Nova har spetskompetens inom flera områden, vilket du kan läsa mer om under respektive verksamhetsområde.

Nova tillhandahåller medlemsservice åt bransch- och arbetsgivarorganisationer, samt har en omfattande extern utbildningsverksamhet. Flera av delägarna på Nova är dessutom verksamma som skiljemän.

 

Affärsrelaterad straffrätt

Affärsrelaterad straffrätt behandlar brott såsom exempelvis bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott, penningtvätt, marknadsmissbruk och korruption.

På Nova biträder vi såväl företag som organisationer i samband med utredning om misstanke om brott inom organisationen, men även de personer som misstänks för sådan brottslighet. I det senare fallet kan våra jurister biträda som privat eller offentlig försvarare.

Arbetsrätt

Inom arbetsrätten ryms bland annat frågor om anställningsavtal, avtal för företagsledare, pensionsförmåner, avtal om sekretess, lojalitet och konkurrens samt hantering av uppsägningar och skadestånd.

Nova ger rådgivning inför anställning, under anställning och vid uppsägningar eller vid en verksamhetsövergång. Våra jurister biträder även vid förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder också klienter i tvister vid domstol föranledda av till exempel uppsägningar, brott mot anställningsavtal, konkurrensfrågor m.m.

Associations- och bolagsrätt

Inom aktiebolagsrätten återfinns bland annat frågor om bolagsorganens ansvar för beslut som direkt kan påverka ägare, anställda och kunder.

På Nova har vi bred erfarenhet av att hjälpa till med bland annat bildande och avveckling av bolag, emissioner och kapitalanskaffning, börsrättsliga frågeställningar, bolagsstruktureringar, bolagsstämmor och upprättande av delägaravtal, och vid frågor om bolagsstyrning och compliance. Motsvarande frågor förekommer även i andra associationsformer såsom handelsbolag, kommanditbolag och joint ventures samt ekonomiska föreningar.

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt är ett komplext område med många frågor som berör människor i vardagen. Många förändringar på det familjejuridiska området och moderna familjekonstellationer kräver kompetent juridisk rådgivning för att i möjligaste mån minimera risken för framtida tvister.

På Nova finns samlad kompetens inom ekonomisk familjerätt och vad som idag ofta kallas ”family office”. Vi biträder enskilda privatpersoner med arvs- och bodelningsfrågor, vilket även inbegriper tvistlösning. Vidare arbetar vi tillsammans med ägarfamiljer med rådgivning som – utöver den ekonomiska familjerätten – inbegriper andra rättsområden såsom bolags- och fastighetsrättsliga frågor. Vi är också behjälpliga med förvaltning av familjestiftelser och dödsbon.

På Nova har vi dessutom genom mångårig verksamhet inom området byggt upp ett nationellt och internationellt nätverk av samverkansparters.

Entreprenadjuridik

Området innefattar bland annat frågor avseende upphandling, tolkning av förfrågningsunderlag, avtal, utformning och tolkning av entreprenadhandlingar, men även frågeställningar som rör exempelvis ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, merkostnader på grund av rubbningar och ändrade förutsättningar samt besiktningar och tvistlösningar.

Nova har varit remissinstans vid framtagandet av AB 04 och ABT 06 samt deltagit i framtagandet av AB-U och ABT-U. Nova har även tagit fram branschspecifika avtal för exempelvis måleri-, glas- och fasad-, isolerings- och kylbranschen.

På Nova har vi också stor erfarenhet av NL, NLM och ABA och den komplexa juridiken kring uppförande och leverans av industriella anläggningar.

Fastighetsrätt

En fastighet utgör en betydande ekonomisk tillgång för ägaren.

Novas jurister har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, såsom försäljning, köp, belåning, exploatering, fastighetsbildningar, servitut, bygg- och planfrågor, uthyrning och förvaltning av fastigheter. Vi biträder vid tillståndsansökningar och andra myndighetskontakter. Vi agerar även som ombud i alla typer av fastighetstvister.

Franchising och distributionsrätt

Företag som vill få ut sina varor och tjänster på marknaden ställs ofta inför olika val av distributionsformer – återförsäljning, agentverksamhet, kommission, konsignation, franchising o.s.v, alla med sina för- och nackdelar och med olika juridiska lösningar.

Nova hjälper till att välja distributionssätt och ser till att samtliga nödvändiga avtal upprättas. Vi kan även bistå som ombud vid förhandlingar och tvister.

På Nova har vi särskild internationell kompetens på området genom vårt medlemskap i sammanslutningen EuroFranchise Lawyers – läs mer om detta under Internationellt.

Hyresrätt

Förvaltning och förädling av fastigheter kräver aktivt arbete med olika hyresfrågor, samt kunskap om vilka avtal som krävs och hur den komplicerade hyreslagstiftningen fungerar. Felaktig hantering av frågeställningar inom hyresrätten kan bli märkbart kostsamma.

Novas jurister har gedigen erfarenhet av att ge rådgivning till såväl hyresvärdar som hyresgäster i olika hyresfrågor. Vi kan även bistå som ombud vid förhandlingar i hyresnämnden.

Immaterialrätt

Varumärket är ett av företagets viktigaste och mest värdefulla tillgångar. För att skydda varumärken, uppfinningar, design, know-how och andra immaterialrättsliga tillgångar krävs det omfattande kunskap.

På Nova erbjuder vi kvalificerad rådgivning inom varumärkesrätt, upphovsrätt, patentintrång, mönsterskydd och företagshemligheter. Vi kan även bistå vid ansökan om registrering av varumärken och vidmakthållande av registrerade varumärken, både i Sverige och utomlands. Våra jurister har också lång erfarenhet av att förhandla och skriva avtal om överlåtelse eller licensering av skyddade rättigheter.

Novas jurister är registrerade som ombud i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Insolvensrätt

Insolvensrätt inrymmer bland annat frågeställningar om obestånd och konkurs, men även hur ekonomiska svårigheter ska undvikas. Att i god tid kontakta en jurist med goda kunskaper i insolvensrätt och där med sammanhängande frågor är en viktig och klok investering för framtiden.

IT-rätt

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och juridiken inom IT bjuder ständigt på nya utmaningar. I dagens kunskapssamhälle är det viktigt att tidigt ha en klar strategi för att skydda företagets investeringar i teknik- och kunskapsrelaterade tillgångar. Modern teknik, media och know-how består till stora delar av sådant som måste skyddas mot otillåtet användande.

På Nova kan vi bistå inom områden som avtal om nyttjande (licensiering), överföring och förvärv av teknologi, utvecklingsavtal, konsultavtal, distributions- och samarbetsavtal, ”outsourcing” och andra ASP-lösningar, upphandlingar av system (hård- och mjukvara), internet och e-handelsfrågor, domännamnsfrågor, digitala media samt frågor kring Dataskyddsförordningen (GDPR).

Konkurrensrätt

I och med Sveriges medlemskap i EU har vi en konkurrensrätt som har stor praktisk betydelse för företagare. Konkurrensrätten inverkar bland annat på hur företag kan samverka och på möjligheterna att köpa och sälja företag. Det innebär att det finns konkurrensrättsliga inslag i de flesta affärstransaktioner; kommersiella avtal måste ofta belysas även ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Konkurrensrätten inverkar också på offentliga upphandlingar och på statsstödsregler inom EU.

På Nova tillhandahåller vi konkurrensrättslig rådgivning samt biträder vid förhandlingar och processer som inrymmer dessa frågor.

Kommersiella avtal

Ett välformulerat och heltäckande avtal är en bra investering. Det måste vara individuellt anpassat men skrivet med beaktande av gällande lagregler och eventuella standardvillkor. Finns det internationella inslag i den transaktion som avtalet gäller, krävs i regel juridisk kompetens med tillgång till utländska kontakter.

Ett flertal av våra jurister har specialistkompetens i avtalsrätt och lång erfarenhet av rådgivning inom detta rättsområde.

Vi agerar även som ombud vid tvister med avtalsrättslig anknytning.

Skatterätt

Den svenska skatterätten är komplicerad och av stor ekonomisk betydelse för så gott som alla fysiska och juridiska personer. Efter Sveriges inträde i EU har dessutom komplexiteten ökat, eftersom en del av den skatterättsliga regleringen är EU-anpassad. Det gäller exempelvis på mervärdesskatte- och tullområdet. Skatterätten är också ett område som präglas av en hög förändringstakt, där förutsättningarna förändras från år till år. Vid transaktioner av ekonomisk betydelse är det därför av stor vikt att få kvalificerad skatterättslig rådgivning.

På Nova biträder vi klienter i samband med skatterevisioner och vid andra åtgärder från myndighetshåll, såsom betalningssäkringar och andra tvångsåtgärder. Vi har dessutom stor vana vid att biträda i ärenden gällande företrädaransvar.

Transaktionsjuridik

Företagsförvärv, samgående och omstrukturering av företag är komplicerade processer som ställer höga krav på kvalificerad juridisk expertis. Förhandlingar mellan köpare och säljare, finansiering och strukturering av transaktioner, due diligence, kontakter med myndigheter och börsfrågor är exempel på viktiga moment inom området.

Våra jurister biträder såväl köpare som säljare vid olika typer av företagsöverlåtelser och fungerar som projektledare och samordnare med övriga involverade parter, såsom banker och revisorer. Genom vår samlade kunskap och erfarenhet kan vi minska antalet steg och renodla processen.

Läs artiklar om ämnet

Investeringsmemorandum
Uri-Form AB bytte ägare
Vikten av att förbereda försäljningen av ditt företag

 

Tvistlösning och Processrätt

Trots goda intentioner vid ingången av ett avtal finns det alltid en risk att en tvist uppstår. För att spara tid och pengar är det då viktigt med kompetent och korrekt rådgivning.

Tvistlösning är ett av Novas större områden. Våra jurister har lång erfarenhet av kommersiella tvister och är kända för att uppnå mycket goda resultat. Vi kan ge rådgivning i frågor om säkerhetsåtgärder, verkställighet, överklagande och klander. Vi företräder även klienter inför domstolar samt i svenska och internationella skiljeförfaranden.

På Nova biträder vi även vid förhandlingar och alternativa tvistlösningsformer, såsom exempelvis medling.

Bank- & finans

På Nova har vi kompetens inom bank- och finanssektorn med särskild inriktning mot värdepappersmarknaden, fonder och förvaltare, institutionella investerare, handel och pensionssparande.